Babelana ngolwazi nenkcubeko
Sivuliwe isikhululo samapolisa
Urhulumente waseMpuma Koloni umemelela ubambiswano ngelixesha lolwaluko
Abadlali bamaqindi baseKhayelitsha baqhubela phambili nangona bengenazo izixhobo
Imibutho emele uluntu yase Khayelitsha ukuvuyele ukwalelwa ngebheyile kwabo batyholwa ngokudlwengula noku bulala
Ulutsha lwase Khayelitsha luye lwahlohla umphathiswa negqiza lakhe ngemibuzo
Bahlomle abahlali baseKhayelitsha ngendima eyadlalwa yi Komishoni yeNyani noXolelwaniso (TRC)
Sigxekwa ngokuhamba kancinci iSixeko seKapa ukunceda abo bangamaxhoba emvula ezina ngamandla
Uluntu lwase Khayelitsha luhlomle kumba wokuhluzwa kwendaba liziko lezosasazo iSABC
Ubundlobongela ngexesha loqhanqhalazo lubangelwa kukungalingani nobuhlwempu
iNUMSA iqhwabela izandla ukuphuma kwe FAWU ku COSATU
Umbutho olwelwa amalungelo abantu uthi icandelo lezindlu kufuneka liqwalasele umba wokonyuka kwerenti
Abarhaneleka kudlwengulo nokubulawa kuka Sinoxolo bazakuvela kwinkundla ephakamileyo
Ityala lalowo utyholwa ngokudlwengula nokuphatha gadalala abantwana lisakuviwa kungekudala
Abahlali basemaholweni kwaLanga balwela izindlu
Abezokhuseleko lwabucala batyholwa ngokwenza unothanda kumaziko emfundo ephakamileyo
Abazosuswa oonomarike eMdantsane Highway
iNEHAWU iyaphika ukuba isigqibo sokwehliswa esihlalweni kuka Zuma sinefuthe lamaKomanisi
Bafuna inkxaso kwezemidlalo eNontombi Matta eMdantsane
Boyikisela impilo zabo abo bathandana besini sinye kwilokishi zase Kapa

Please publish modules in offcanvas position.